WALNE ZEBRANIE 2018

  Porządek zebrania Sprawozdawczego ROD „OAZA” W KUKOWIE gm.  Suwałki
w dniu 11 marca 2018 r

godzina 9.00

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zebrania.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczego.
 5. Wybór komisji Mandatowej oraz Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności w 2017 r. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2017 rok.
 8. Ocena Zarządu przez Komisję Rewizyjną ROD za 2017 r. .
 9. Projekt planu pracy na 2018.
 10. Projekt preliminarza finansowego na 2018 rok.
 11. Projekt zadania inwestycyjnego – wyrównanie alejek.
 12. Projekt zadania inwestycyjnego – wymiana siatki ogrodzeniowej od strony drogi wojewódzkiej
 13. Projekt zadania inwestycyjnego – siłownia zewnętrzna i strefa relaksu
 14. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
 15. Dyskusja.
 16. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2017 r.
 17. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2017
 18. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2017r.
 19. Uchwalenie planu pracy na 2018 r.
 20. Uchwalenia opłaty ogrodowej i terminu ich wnoszenia.
 21. Uchwalenie preliminarzy finansowych na 2017 r.
 22. Uchwalenie uchwały o wyrównaniu alejek
 23. Uchwalenie uchwały o wymiana siatki ogrodzeniowej
 24. Uchwalenie uchwały o siłownia napowietrzna
 25. Uchwalenie uchwały na temat wjazdu na teren ogrodu.
 26. Uchwalenie uchwały na temat chowu drobiu na terenie ogrodu.
 27. Uchwalenie uchwały zmian planu zagospodarowania ogrodu
 28. Uchwalenie uchwały na temat dotacji.
 29. Uchwalenie uchwały na temat dopłaty do elektryfikacji
 30. Uchwalenie innych uchwał dotyczących ogrodu.
 31. Sprawy różne.
 32. Zakończenie obrad.

Regulamin
Uchwały