SPROSTOWANIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia punkcie 6.2 podpunkt b powinno być 100 000 tysięcy brutto, a nie jak zostało wpisane 150 000 tysięcy brutto.